© Copyright & Algemene voorwaarden


 

Copyright © 2019 Pascal Vandecasteele - All Rights Reserved

 

All images and materials found on this website are copyrighted to Pascal Vandecasteele (the Artist); and many of these photographs and artworks are also under legal contracts with 3rd parties that have legal rights and authorization to use these images.

Any user, found to replicate, reproduce, reference, circulate, distribute, manipulate or otherwise use these images without the Artist’s written consent will be in breach of copyright laws as well as contract laws (for which 3rd parties may take joint action with the Artist against you).

For licensing enquiries please email: mail@since1965.be

 

Algemene Voorwaarden Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf)

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Beelddrager: De drager (media) waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd.
Fotograaf / Videograaf Pascal Vandecasteele: De gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Since1965 - Vandecasteele Pascal met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Oostkaai 5 Bus 3 en met Btw N° BE 0695.389.733
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Toepassing van de prestaties van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf)
kan niet beschouwd worden als werknemer, ondergeschikte of agent van vermelde klant. De bestelde werken worden uitgevoerd door Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) naar eigen inzicht en op volledig onafhankelijke en zelfstandige basis. Wat betreft de prestaties zijn wij alleen gehouden tot een middelenverbintenis, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultatenverbintenis.

Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie of resultaat tegen een proportionele prijs. Door de eenvoudige aanvaarding van de offerte, ontstaat tussen Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) en de klant een overeenkomst tot levering van diensten. De aanvaarding van de offerte impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Wijzigingen aan de oorspronkelijk gesloten overeenkomst dienen het voorwerp uit te maken van een schriftelijke aanvullende overeenkomst, die zowel door Since1965 - Vandecasteele Pascal als door de klant moet worden aanvaard.

Diensten

Wij zijn enkel gehouden tot de levering van producten en/of tot de dienstprestatie zoals deze gespecificeerd zijn bij de bestelling of in het afgesloten contract. Alle andere producten en/of diensten worden in rekening van de wederpartij gebracht aan de tarieven van kracht, welke verkrijgbaar zijn op aanvraag. Wat betreft de dienstprestaties zijn wij alleen gehouden tot een middelenverbintenis, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultatenverbintenis. Elke klacht betreffende product en/of dienstprestaties moet ons schriftelijk worden toegezonden binnen de vijf werkdagen na de datum van de dienstprestatie. Na deze termijn zal de prestatie worden beschouwd als zijnde definitief aanvaard door de wederpartij en geen enkele klacht zal nog in acht genomen worden.

2.

Prijzen

Alle prijzen vermeld in offertes, facturen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. De honorering van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) als freelancer berust op uurtarievenen of dagtarief , tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief /dagtarief is opgenomen in de overeenkomst.

Noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon-, telefax-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) worden gemaakt, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht.

Vergoeding

Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) onder meer zal kunnen aanknopen bij de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) in rekening gebracht, hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en de omvang en reikwijdte van het door de wederpartij gewenste gebruik van het werk. Indien aannemelijk is dat Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de wederpartij in aanmerking.

Factuur en betaling

De wederpartij zal de factuur van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) op onjuistheden controleren. Indien de wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de wederpartij op bezwaar.

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum en/of leveringsdatum, tenzij anders vermeld. Alle betalingen dienen te gebeuren via het bankrekeningnummer KBC : BE09 7350 5094 1657 Wanneer een betaling niet geregeld wordt binnen de 30 dagen zal een aangetekend schrijven verstuurd worden, houdende ingebrekestelling van betaling. Hierdoor ontstaat voor Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) een recht op schadevergoeding, waarbij het niet-betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12 % met een minimum van 50 euro. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last en moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, het tijdverlies, de moeilijkheden in boekhouding en het gebrek betreffende het beschikken over het niet- betaalde bedrag. Vanaf de datum van de factuur zijn ook de wettelijk voorziene interesten verschuldigd.

De wederpartij verricht de aan Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij reeds aan Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) heeft verstrekt.

Indien Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) het verschuldigde bedrag niet binnen de in 6.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
Betaalde facturen worden geacht aanvaard te zijn en kunnen niet meer worden geprotesteerd.

 

 

3.

Indien de wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) dan ook.
Zolang de goederen niet betaald zijn blijven ze de eigendom van de Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf). Het risico gaat echter over op de wederpartij bij contractsluiting.

Controle

Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de wederpartij, heeft Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) aan te wijzen controleorgaan. In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de wederpartij. Bovendien zal de wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) voldoen.

Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een fotografisch werk dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) te doen toekomen.

Levering

Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) zijn bedrijf uitoefent. Verzonden beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de beelddragers door de Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) onbeschadigd retour zijn ontvangen. Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij.

Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) vastgesteld.
Indien Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 30% te verhogen.

Klachten

Klachten inzake geleverde dienstverlening/producten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na uitvoering/levering hiervan schriftelijk aan Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) te worden medegedeeld. Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.

4.

 

Bezit/eigendom beelddragers

Indien niet is overeengekomen dat beelddragers in het bezit van de wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf).

Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf).
Indien een beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
In geval van vermissing of beschadiging van een beelddrager is de wederpartij gehouden de schade die Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) hierdoor lijdt te vergoeden. Beelddragers blijven eigendom van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf). De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Opdracht

Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) zich jegens de wederpartij verbindt om fotografische werken en /of diensten te maken en/of te leveren.
Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door alle partijen van de offerte van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) . Deze aanvaarding kan enkel door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging.
Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) slechts worden uitgevoerd na een bijkomende offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) is geretourneerd.
In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) recht op minimaal 50% van de overeengekomen offerteprijs.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) werkt om tot uitvoering van een opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

Internet

In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de wederpartij ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door haar op multimedia afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 900 pixels (kortste zijde). De wederpartij zal van de fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op multimedia. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

De wederpartij zal Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf)vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Pascal Vandecasteele -

5.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de fotografische werken berust zonder uitzondering bij Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf), onder toepassing van de licentievoorwaarden.

Toepassing van de licentievoorwaarden van Since 1965 Pascal Vandecasteele de fotograaf / Videograaf )
Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf ) is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf), hebben bedoeld.

Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/ of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien. Indien door Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf)

Sublicenties
Tenzij anders overeengekomen, is de wederpartij in alle omstandigheden onbevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Inbreuk op auteursrecht
Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf).
Bij inbreuk komt Pascal Vandecasteele - Since1965(De Fotograaf / Videograaf) een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daad- werkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Naamsvermelding
De naam van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. ( © ( jaar ) Pascal Vandecasteele Photography )
Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). Wanneer de wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze ge- houden er zorg voor te dragen dat de naam van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

6.

Persoonlijkheidsrechten
De wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Rechten van derden
De wederpartij die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van derden verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. van alle aanspraken ter zake. Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Aansprakelijkheid Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf)

Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Rechts- en forumkeuze
Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Bij gebeurlijke betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het woondistrict van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) bevoegd. Bij niet- betaling behouden wij ons het recht voor verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) en de wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het woondistrict van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf)
Indien één van deze verkoopsvoorwaarden wettelijk ongeldig zouden blijken, blijven de overige voorwaarden van kracht. De eventuele onwettelijke voorwaarde zal door onderlinge overeenkomst vervangen worden door de dichts benaderende wettelijke voorwaarde die op dat moment van kracht is.

Referentie

De klant gaat ermee akkoord dat het door Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf)

7.

Overmacht

Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van overmacht (o.a. defecten aan computerinstallaties) niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Copyright ©

Al het door Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) vervaardigde materiaal mag zonder zijn toestemming niet worden bewerkt of verwerkt in andere dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
De eigendom van de door Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen , presentatiemodellen en/of originele beelddragers, zoals, foto's, video’s en audio blijven ten allen tijde in eigendom van Since1965 - Vandecasteele Pascal tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen

8.

Bijlage: Toepassing van de licentievoorwaarden van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) :

Tussen enerzijds Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf), met zetel te Antwerpen 2000 Verbindingsdok Oostkaai 5 Bus 3, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Pascal Vandecasteele , hierna genoemd Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) en anderzijds de wederpartij, hierna vernoemd “licentienemer”, wordt overeengekomen als volgt:

Algemeen:

Deze overeenkomst omvat het recht tot het gebruik van onderstaande licentie op de auteursrechten en het recht op vertoning op het overeengekomen aantal presentatiepunten. Onder presentatiepunten wordt verstaan, het gebruik op beurzen,winkels en andere locaties eigen aan uw onderneming. Deze licentie omvat de rechten voor de reproductie en het gebruik van de visuele werken, opgesomd in de “Benoeming der werken”. De tarieven vermeld in deze licentie zijn van toepassing op voorwaarde dat de wettelijke principes van het auteursrecht gerespecteerd worden. Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) behoudt zich het recht voor om elk gebruik van zijn werk te weigeren dat niet expliciet werd toegestaan.

Deze licentie geldt dus niet als zodanig voor commerciële verkoop van het werk, maar voor persoonlijk gebruik als reclame of voorlichtingsmateriaal eigen aan uw onderneming.
De modaliteiten van onze licentie zijn uiteraard bespreekbaar en kunnen door ons, in overleg met u, op maat van uw specifieke behoeften gewijzigd of verder uitgewerkt worden.

Modaliteiten van de licentie:

Modaliteiten van de licentie:Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) verleent aan de licentienemer, alsook aan zijn rechtsopvolgers en gelieerde instellingen en rechtspersonen een licentie ivm de hierna opgesomde exploitatierechten die rusten op het in het onderwerp benoemde werk dat omschreven wordt in deze overeenkomst. Deze contractuele toegekende exploitatierechten doen uiteraard geen afbreuk aan de wettelijke uitzonderingen op het auteursrecht, waar de licentienemer zich desgevallend kan op beroepen, en die onverminderd blijven gelden. Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf)verleent onder dezelfde voorwaarden ook een zelfde licentie voor zijn/haar toekomstige werken, en heeft betrekking op alle werken van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) die in eigendom of bruikleen zijn van de licentienemer.

Benoeming der werken:

Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) benoemt de beelden in set of serie, met vermelding van nummering, volgens een afgesproken structuur.

Beëindigen van de licentie:

Elke partij heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk en aangetekend te beëindigen lastens een andere partij zonder tussenkomst en zelf tot enige vergoeding gehouden te zijn, ingeval van een ernstige inbreuk of herhaalde inbreuken op de overeenkomst.

Nietigheid, toepasselijk recht en betwistingen:

Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of onwerkzaam zouden zijn, zullen de overige bepalingen ervan onverminderd van kracht blijven. In dergelijk geval zullen Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) en de licentienemer gezamenlijk onderhandelen om de ongeldige of onwerkbare bepalingen te vervangen door een bepaling die de geest van deze overeenkomst zo dicht mogelijk benaderd.

9.

1.Het gebruik van deze licentie omvat het aanvaard zijn van onze algemene voorwaarden Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf). Onze algemene voorwaarden zijn op eenvoudige vraag beschikbaar en te raadplegen op onze webpagina.

 1. De licentie is niet exclusief, geldig voor de gehele duur van het desbetreffende auteursrecht en voor de gehele wereld. Deze licentie treed in werking na ondertekening van de contractuele voorwaarden en het voldoen aan de financiële voorwaarden verbonden aan deze licentie.

 2. De overdracht omvat ondermeer de volgende exploitatiewijzen:

  1. Het recht tot grafische reproductie, in zijn geheel en oorspronkelijke vorm, met het oog

   tot
   opname van het geheel in een
   documentatiemap, portfolio, catalogus, databank (grafisch of elektronisch) elektronische netwerken, internet, of sociale media of anderszins, en de exploitatie van deze grafische reproducties, in de meest volledige omvang, daarmede te verstaan voor alle exploitatiewijzen en -vormen.

  2. Het recht tot publieke tentoonstellingen in de gebouwen, instellingen en inrichtingen van de licentienemer.

  1. Het gebruik van het werk vermeld in “Benoeming der werken” gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de licentienemer.

  2. De licentienemer alleen is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen met betrekking tot de personen of werken
   die op de reproducties zijn afgebeeld, alsook voor de gepubliceerde onderschriften en de context waarin de werken gereproduceerd
   worden.

  3. Het ‘werk’ zal ten allen tijde geëxploiteerd worden met duidelijk zichtbare naamverwijzing onder de naam van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf), rekening houden met de toegepaste exploitatiewijzen.

  4. Voor elke wijziging aan het werk is de voorafgaandelijk en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf)vereist. Pascal Vandecasteele - Since1965 (De Fotograaf / Videograaf) verleent de licentienemer evenwel de toestemming om wijzigingen aan zijn werk aan te brengen, voorzover deze in overeenstemming zijn met de eerlijke en op dat ogenblik heersende beroepsgebruiken, en noodzakelijk zijn om de exploitatie wijze zoals vermeld te kunnen uitvoeren.

  5. De vergoeding van de productierechten is gebaseerd op deze licentievoorwaarden.

  6. Deze auteursrechtelijke modaliteiten van deze licentie hebben enkel betrekking op het vermogensrecht en geven geen toegang tot morele rechten.

  7. Alle andere rechten voorbehouden.

  8. De licentiemodaliteiten en de licentie zijn in geen enkel geval overdraagbaar aan derden.

 

Auteursrecht op foto’s ( Auteurswet KB 12-06-2014 )

De fotograaf heeft als maker van de foto het auteursrecht. Dit is vergelijkbaar met een eigendomsrecht. Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. De fotograaf beslist dus of het werk openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Het auteursrecht geeft de fotograaf ook morale rechten zoals het recht op naamsvermelding.

Veelal verleent de fotograaf na een overeengekomen vergoeding aan een klant een gebruiksrecht (ook wel licentie genoemd) om de foto's te mogen gebruiken, in de meeste gevallen publicatie. Dit gebruiksrecht kan specifiek zijn, bijvoorbeeld een eenmalige publicatie in een boek of een tijdschrift, maar kan ook generiek zijn. Bij het laatste geval spreekt men ook wel over een 'onbeperkt gebruiksrecht'. Met dit verleende recht mag de klant de foto's in alle soorten media gebruiken/ publiceren, digitaal of in print-vorm, voor nu en in de toekomst. Een tussenvorm kan zijn een 'beperkt gebruiksrecht', waarbij alleen gebruik wordt toegestaan voor bepaalde soorten media of voor een bepaalde periode, of op enig andere wijze beperkt. Tot slot nog dit: het verleende gebruiksrecht is normaal gesproken 'niet-exclusief'. Dat betekent dat dezelfde foto's ook door een andere partij kunnen worden gebruikt, die eenzelfde gebruiksrecht bij de fotograaf heeft verworven. Ook is het voor de klant mogelijk om een 'exclusief gebruiksrecht' te verwerven, nadat hiervoor een passende vergoeding is afgesproken en betaald.

De term 'rechtenvrije foto's' kan verwarrend zijn. In de gangbare praktijk wordt daarmee een onbeperkt gebruiksrecht bedoelt. Er wordt niet mee bedoeld dat ook het eigendom van de foto's wordt overgedragen

Dit gebeurt slechts zelden en alleen tegen een hiervoor gepaste vergoeding. Dit moet geregeld zijn via een akte, een geschrift waarin staat wat er wordt overgedragen en aan wie (art. 2 Auteurswet 1912). Is deze akte niet aanwezig dan zijn de rechten niet overgedragen, ook niet na een mondelinge toezegging. Met een onbeperkt gebruiksrecht heeft een klant echter alle mogelijkheden tot publicatie, zoals hiervoor toegelicht. De verplichting om een naamsvermelding blijft echter bestaan, ook bij foto’s waarvan de auteursrechten zijn overgedragen, mits de partijen middels een akte anders zijn overeengekomen.

De bedoeling van het recht op naamsvermelding is dat bij iedere gepubliceerde foto de naam van de fotograaf of auteursrechthebbende wordt vermeld. De fotograaf heeft het recht om bij publicatie altijd geassocieerd te worden met de foto. Binnen de fotografie is de gangbare term die hiervoor gebruikt wordt het ‘bijschrift’.

Het recht op naamsvermelding is sinds 1989 opgenomen in de auteurswet. De achtergrond van dit recht op naamsvermelding bij iedere foto is als volgt:

 • Het direct duidelijk maken aan wie een kunstwerk of foto toebehoort.

 • Het voor volgende gebruikers van een foto makkelijker maken de fotograaf te kunnen vinden en om toestemming te vragen.

• Preventie tegen inbreuk.

De regeling van het auteursrecht is er om 3 redenen:

1. Toekomst voor de fotografie

Dankzij het auteursrecht kan de fotograaf geld verdienen en wordt bijgedragen aan een wereld waarin er toekomst is voor de creatie van kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal door professionele fotografen.

2. Het beschermt het eigendom van de maker

Het gaat om een creatie van de maker en daarmee is het logisch dat hij of zij het recht heeft om te bepalen wat er met zijn of haar creatie gebeurt.

3. Vergoeding voor de makers

Er zijn hoge investeringen nodig voor het creëren van professioneel beeldmateriaal. Dankzij de auteurswet kan dit geld terugverdiend worden, wanneer de maker in de gelegenheid wordt gesteld om zijn werk tevens aan derden te verkopen.

Het recht op naamsvermelding geldt bij de volgende situaties:

 • Bij elke publicatie van een foto.

 • Bij de openbare tentoonstelling van een foto.

 • Bij vertoning van een foto op televisie, internet of in een film.

 • Bij het gebruik van foto’s voor billboards en in reclames.

  Bij publicatie is de gewenste vorm de (correcte!) vermelding van de naam van de fotograaf direct bij elke foto apart. Wanneer het een serie foto's betreft kan een naamsvermelding ook aan het begin of einde van de serie geplaatst worden, zo lang duidelijk is dat de fotograaf alle foto's uit de serie heeft gemaakt.

  Het niet plaatsen van een naamsvermelding en/of het gebruiken van een foto zonder toestemming kan resulteren in

  hoge naheffingen, boetes en/of schadevergoeding.

  Het gebruiken van foto's conform een verleend gebruiksrecht is pas toegestaan nadat alle hiervoor verschuldigde vergoedingen zijn voldaan.